Strona główna logo PZD


Nasz ogród Informacje Opłaty Działkowcy Go¶cie Galeria [kontakt]


logo rod
 
Najnowszy: 28.05.2021
Praca magazynu
 

 Położenie ROD Żerań
 Historia ROD Żerań
 Ciekawostki o Ogrodzie
 Plan Ogrodu i prezentacje działek


Licznik odwiedzin
od kwietnia 2019:
Darmowy licznik odwiedzin


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Komisaryczny ROD "Żerań" zaprasza na
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędzie się 17 lipca 2021 roku na placu zabaw przy świetlicy.

Początek obrad:

 • pierwszy termin: 1030
 • drugi termin: 1100

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

W-ce Prezes Zarządu Komisarycznego ROD Prezes Zarządu Komisarycznego ROD
Edward Filip Elżbieta Szymańska

Porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta
 3. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wyborczego
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 rok
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 rok
 11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 i 2020 rok przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami
 12. Projekt planu pracy na 2021 rok.
 13. Dyskusja
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach
  1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu ROD za 2019 rok
  2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
  3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 rok
  4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności ROD za 2020 rok
  5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok
  6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 rok
 15. Projekt planu pracy na 2021 rok
 16. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2021 rok.
 17. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 rok przez Komisję Rewizyjną ROD
 18. Dyskusja
 19. Zgłoszenie kandydatów do organów ROD i delegata na Okręgowy zjazd delegatów PZD
 20. Wybory
 21. Sprawozdanie Komisji Uchwała i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach
  1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 roku
  2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego(remontowego),
  3. Uchwalenie planu pracy na 2021 rok
  4. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 rok
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 4 i 7.07.2021 r. w godz. od 1600 do 1800 w świetlicy ogrodu.